Selecteer een pagina

]Vandaag is het Internationale dag van personen met een handicap.  Verder kan u de verklaring van Europees commissaris Marianne Thyssen lezen.

Op 4 en 5 december 2017 vindt er een conferentie plaats in Brussel die door de Europese Commissie georganiseerd wordt;  dit ter gelegenheid van de Europese Dag van personen met een handicap.

Verklaring

De volledige integratie van mensen met een handicap in de samenleving is een van onze belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Er is nog veel werk aan de winkel om de sociale uitsluiting van mensen met een handicap tegen te gaan.

Inclusieve groei en sociale rechtvaardigheid nemen een centrale plaats in op de agenda van de Europese Mariane ThyssenCommissie. Dat is onlangs nogmaals gebleken bij de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben het beginsel onderschreven dat personen met een handicap recht hebben op inkomenssteun waarmee ze een waardig leven kunnen leiden, evenals op diensten waardoor ze op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn en op een aan hun behoeften aangepaste werkomgeving. De inspanningen van de Commissie moeten daarom gepaard gaan met maatregelen van de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap niet in de kou blijven staan. Ook de blijvende betrokkenheid van de civiele samenleving en bedrijfsorganisaties is onontbeerlijk.

De Europese Unie zal haar verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap blijven nakomen. Als onderdeel van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 heeft deze Europese Commissie belangrijke initiatieven genomen om obstakels voor mensen met een handicap uit de weg te ruimen. Twee jaar geleden heb ik mijn voorstel ingediend voor een Europese toegankelijkheidswet om belangrijke producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Het is nu de hoogste tijd dat alle EU-instellingen mijn voorstel goedkeuren. Het Europees Parlement heeft in september een standpunt ingenomen en ik vertrouw erop dat de lidstaten tot een akkoord zullen komen tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) op 7 december. In 2018 moet de toegankelijkheidswet leiden tot concrete verbeteringen in het leven van talloze mensen.

De Internationale Dag van personen met een handicap biedt een uitstekende gelegenheid om te luisteren naar de stem van mensen met een handicap. Daarom organiseert de Europese Commissie op 4 en 5 december een conferentie ter gelegenheid van de Europese Dag van personen met een handicap. Ik hoop dat ik kan rekenen op grote steun en belangstelling van alle betrokken partijen. Samen zullen we nagaan hoe we een meer inclusieve, sociale en toegankelijke samenleving kunnen opbouwen.

Bron: Europese Commissie